Tietotyöyhtiö vastaan perinteinen osakeyhtiö (C)

Seuraavassa kärjistetään perinteisen ajattelun eroja verrattuna tietotyöyhtiön toimintakulttuuriin. Käytännössä myös tietotyöyhtiössä on omat ongelmansa ja useiden ihmisten yhteistyö sisältää aina ristiriitoja. Tietotyöyhtiö on ajattelutapa ja yhtiörakenne, jossa kärjekkäimmät vallan ja rahan aiheuttamat ongelmat pyritään rajaamaan perinteistä pienemmiksi.

Suurin ero perinteisen osakeyhtiön ja tietotyöyhtiön välillä on omistusrakenteessa: osakeyhtiössä valtaa pitävät osakkeenomistajat, joille tuotetaan lisäarvoa. Tietotyöyhtiössä hallitsevat hallitus, toimitusjohtaja ja jäsenet yhteisöllisesti sekä roolipohjaisesti.

Taalat ja prossat ne leikkiä lyö.

Perinteinen osakeyhtiö

Perinteisessä osakeyhtiörakenteessa kapitalistilla (osakkeenomistaja) on ylimääräistä pääomaa, jonka hän sijoittaa perustettavaan osakeyhtiöön alkupääomaksi. Tämän jälkeen osakkeenomistaja valitsee ja nimeää hallituksen, joka hallinnoi osakeyhtiötä. Hallitus tyypillisesti etsii ja valitsee toimitusjohtajan, jonka tehtävänä on käynnistää liiketoiminta ja tuottaa osakkeenomistajille lisäarvoa eli rahaa osinkoina tai voittona yhtiötä myydessä (exit). Tämän edistämiseksi toimitusjohtaja hallituksen valtuutuksella hankkii tuotannontekijöitä (esim. tehdas tai tuotantolaitos) ja palkkaa sinne ihmisiä eli työntekijöitä tuotannontekijöiksi.

Tämä perinteinen rakenne sekä ajattelutapa soveltuu toimialoille, jotka ovat tarvittavan rahamäärän osalta pääomavaltaisia (puuteollisuus, kappaletavarateollisuus, rakennusala, tukkukauppa jne.) ja joissa yksittäisellä ihmisellä ei ole riittävästi omaisuutta saada haluttua liiketoimintaa käyntiin sekä kukoistamaan. Toimintaa kärjistävät rakenteessa olevat eriarvoiset ihmiset (osakkeenomistaja vs. toimitusjohtaja vs. työntekijä jne.), joilla on erilaisia arvoja ja tavoitteita työelämässään. Tärkeimpiä epäluottamusta aiheuttavia tunnetiloja perinteisessä ajattelutavassa ovat ahneus, kateus ja ihmisten välinen ymmärtämättömyys.

Tietotyöyhtiön hienous ja hehkeys

Tietotyöyhtiön toiminta sisältää sisäänrakennettuna sen, että ihmiset ovat oletuksena samanarvoisia ja yhtiön merkittävin tuotannontekijä ovat luovat älykkäät ihmiset omassa persoonassaan. Myös mahdollisten erimielisyyksien ratkaisuun on sovittuna selkeät toimintatavat, koska niitäkin tulee ihmisten toimiessa yhdessä ja tehdessä töitä pidempään. Tietotyöyhtiön liiketoiminta ei vaadi valtavia rahallisia pääomia käynnistyksessä ja se on enemmän yhdessä tekemistä tietyn sovitun perustarkoituksen (“yhtiön työelämän tarkoitus”) puolesta. Kaikki työntekijät pääsevät vaikuttamaan omaan työhönsä ja yhtiön toimintaan demokraattisen hallintomallin kautta. Osalla tietotyöyhtiön ihmisistä on yhdessä sovitusti isompia vastuita ja valtaa, että rakenne toimisi käytännössä kasvavana liiketoimintana. Tärkeimpiä luottamusta edistävinä asioita ovat yhteinen tunnepohjaisesti hyväksytty perustavoite, vahva keskinäinen ammatillinen arvostus ja henkilötason kunnioitus ihmisten välillä. Helpoimmin rakenne toimii pienessä organisaatiossa (esimerkiksi 2-20 ihmistä), jossa kaikki tuntevat toisensa jollain tasolla.

Ongelmakohtia tietotyöyhtiössä on tunnetusti useita, esimerkiksi miten tehdä aito ihmisläheinen viestintä ja päätöksenteko mahdolliseksi? Miten ratkaista rauhanomaisesti osallisten egoista tulevat ristiriidat, niin ettei synny tukahdutettuja tulehduspisteitä? Ristiriitojen ja erilaisten mielipiteiden sietäminen on myös tärkeää ja suurena haasteena on oppia olemaan eri mieltä sokaistuneen oman itsensä kanssa.

Tietotyöyhtiön erilaisuus

Selkeyden vuoksi tietotyöyhtiö ei ole Neuvostoliitto, sillä ihmisten palkat ja palkkiot voivat olla hyvinkin erilaisia tehtävän ja vastuiden mukaan. Samoin yhdessä sovittava vuosittainen yhtiön voitosta tehtävä tulonjako voi erota jäsenten välillä. Mukana on myös selkeä valikointi yhtiön jäsenille: esimerkiksi lyhytaikaiset osa-aikatyöntekijät, alihankkijat tai ulkopuoliset toimittajat eivät oletuksena tule yhtiön jäseniksi. Samoin tietotyöyhtiön työntekijäksi pääseminen saattaa vaatia erityistä asiantuntijuutta, asennetta tai kyvykkyyttä riippuen yhtiön toimialasta ja perustarkoituksesta. Tätä pureksitaan myöhemmin teemalla  ”Jäseneksi tai työntekijäksi pääseminen ja päätyminen”.

Muutoksia luvassa

Tietotyöyhtiön merkittävimmät erot perinteiseen osakeyhtiöön ovat:

a)     Yhtiön toimintaa ja tavoitteita ohjaavat siinä mukana olevat ihmiset, ensisijaisesti tietotyöyhtiön jäsenet ja työntekijät.

b)     Tietotyöyhtiössä ei pyritä maksimaaliseen osakkeenomistajien lisäarvoon, vaan yhtiön, sen jäsenten ja sidosryhmien pitkäaikaiseen hyvinvointiin sekä menestykseen.

c)     Tietotyöyhtiön liikevoittoa ja tulosta pyritään jakamaan vuosittain jäsenille tilinpäätöksen mukaisesti  yhdessä sovituilla säännöillä ja jakomallilla. Osa rahastoidaan vaikeiden aikojen tai toiminnan kasvun varalle. Näin yhtiöön ei muodostu isoa tahallista tasetta, josta tarvitsee kiistellä jatkossa.

d)    Tietotyöyhtiön suurin arvo on se ihmisissä ja liiketoiminnassa (liiketoiminta-arvo). Tätä suojellaan ja tietotyöyhtiö ei esimerkiksi ole (helposti) ostettavissa ulkopuolisen ostajan toimesta.

e)     Edellisten kahden kohdan ansiosta tietotyöyhtiö on tietotyöläiselle sekä jäsenelleen varma ja pitkäaikainen työpaikka, jossa ei tarvitse pelätä osakkeenomistajien myynti-innokkuutta, osakkeiden arvoa nostavia yt-neuvotteluita tai joutumista isomman kaupallisen toimijan osaksi yllättäen. Osakeyhtiö on rakenteena hatara, koska se on periaatteessa ostettavissa milloin vain hinnan ollessa kohdallaan.

f)      Tietotyöyhtiön tavoitteena on osallistensa (jäsenet ja työntekijät), sidosryhmiensä (mukaan lukien muut tietotyöyhtiöt) ja yhteiskunnan etu, jossa maailman pelastamisesta tehdään voitollista kasvavaa liiketoimintaa.

g)     Tietotyöyhtiön tulevaisuuden näkymänä on yleensä kolme vaihtoehtoa: I) jatkaa yhtiönä toimintaa entiseen tapaan jäsenten sekä yhtiön sääntöjen viitoittamalla tiellä (“perustarkoitus”), II) purkautua yhtiönä mikäli liiketoiminta ei enää kannata tai jäsenistöä ei enää kiinnosta jatkaa sitä tai III) purkautua konkurssimenettelyn kautta liiketoiminnan osoittauduttua kannattamattomaksi tai potentiaaliltaan liian pieneksi.

h)    Tietotyöyhtiön tuleminen ostetuksi (exit) ulkopuolisen kaupallisen toimijan puolesta ei tyypillisesti ole tavoiteltu tai toivottu vaihtoehto. Yhtiön rakenne sekä säännöt muodostetaan siten, että koko yhtiön myyminen ei ole käytännössä helposti mahdollista tai kannattavaa yksittäisille henkilöille ja vihamielinen osto on monin tavoin estetty.

i)      Yhteismitallinen palkkaus ja palkkaerot: Samanarvoisuuden edistämiseksi samasta työstä ja osaamisesta maksetaan pääsääntöisesti samaa palkkaa. Työntekijöiden välillä voi olla tavanomaisia palkkaeroja osaamisen, työn rasittavuuden, työn suorituspaikan ja kokemuksen pohjalta. Yhtiön johdolla toimitusjohtaja mukaan lukien voi olla korkeintaan kymmenkertainen palkka (10 x bonuksineen ja vuosittaisine tulonjakoineen) yhtiön pienipalkkaisimpaan työntekijään verrattuna (kun työaika on yhtenäistetty laskelmassa). Tämä sääntö on voimassa maasta, työstä, roolista ja työntekijän taustasta riippumatta koko yhtiössä.

Kiteyttäen tietotyöyhtiön rakenne edistää luottamusta, rakkautta ja yhteisöllistä yrittäjyyttä toimintaan osallistuvien ihmisten kesken (riidanratkaisua ja sovittelua unohtamatta).

Tietotyöyhtiössä on merkityksellistä, että jokainen jäsen tai työntekijä voi kokea omistajuutta yhtiöstä niin henkisesti kuin materiaalisesti. Yhtiö ja sen ihmiset tekevät asioita, jotka resonoivat omien tavoitteiden kanssa tai tekemisessä on itselle tärkeitä piirteitä. Samoin sovitun tulonjaon tulee ohjata ihmisiä siihen, että tietotyöyhtiö on enemmän voitollista yhteisöllistä yrittäjyyttä kuin raakaa liiketoimintaa yksittäisten ihmisten hyväksi.

Tietotyöyhtiön ”osakkeenomistajia” ovat kaikki sen jäsenet, joille maksimaalinen lisäarvo muodostuu yhtiön perustarkoituksen toteutumisen ja luontoa kunnioittavan kasvavan liiketoiminnan kautta.


Tämä kirjoitus kuuluu Tommin poikkeapolulta.fi -blogin toukokuuussa 2014 julkaistavaan kirjoitussarjaan tietotyöyhtiöistä. Muut kirjoitukset löydät helposti osoitteella:
http://poikkeapolulta.fi/tag/tietotyoyhtio/

Comments

Kommentointi kaunistaa.